ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja "Pro Bono PL", zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona została przez: Jerzego Stanisława Olędzkiego, Ryszarda Aleksandra Romanowskiego i Jacka Jakuba Dubois zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym pod numerem Repertorium A.462/2010 sporządzonym w dniu 4 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Niżyńską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Fundacja może posiadać oddziały w tym zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, edukacji i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, wolontariatu i dobroczynności oraz inicjowania współpracy z innymi narodami.

§7

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji,

 2. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
  ( w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych )

 3. inicjowanie oraz wspieranie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji ochrony i promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach, w tym organizowanie opieki nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi,

 4. dofinansowywanie instytucji ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

 5. ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,

 6. zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

 7. organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,

 8. fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,

 9. propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym finansowanie projektów wdrażającym rozwiązania proekologiczne,

 10. inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych,

 11. wspieranie młodych talentów sportowych, w tym organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów, przydzielania nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewniania możliwości treningu,

 12. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celem Fundacji,

 13. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym, działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji,

 14. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,

 15. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.

 16. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych

 17. promowanie i organizacja wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z jej celem.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski  w wysokości 2.500,00 ( dwa tysiące pięćset złotych ) w całości przekazany przez Fundatorów, z czego 1.000,00 ( jeden tysiąc złotych ) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

 2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

 3. odsetek bankowych,

 4. majątku ruchomego i nieruchomego,

 5. zbiórek z imprez publicznych.

 6. działalności gospodarczej

§ 12

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 4. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 14

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJ§ 15

Władzami Fundacji są:

 1. Konwent Fundatorów
 2. Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana "Radą"
 3. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem"

§ 16

 1. Konwent Fundatorów składa się z Fundatorów lub z osób, którym dany Fundator pisemnie przekazał wykonywanie przysługujących mu obowiązków, z prawem dalszego przekazywania w tej samej formie.

 2. Do Konwentu Fundatorów należy:

 3. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady i członków Zarządu,

 5. zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji,

 6. zatwierdzanie regulaminów przyznawania wyróżnień i tytułów honorowych Fundacji,

 7. zatwierdzanie regulaminów udzielania wsparcia przez Fundację,

 8. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

 9. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji,

 10. inne sprawy wskazane w Statucie.

 11. Konwent Fundatorów zbiera się na, doręczony każdemu z Fundatorów, pisemny wniosek każdego z Fundatorów lub na umotywowany wniosek Zarządu.

 12. Konwent Fundatorów może uchwalić regulamin określający tryb pracy tego Konwentu.

§ 17

 1. Rada jest statutowym kolegialnym organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji, stanowiącym w sprawach przewidzianych w Statucie. Rada jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 2. Rada składa się z od trzech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołanych na dwa lata przez Konwent Fundatorów.

 3. Członkostwo Rady ustaje wskutek:

 4. odwołania z ważnych przyczyn,

 5. śmierci członka,

 6. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

 7. objęcia funkcji członka Zarządu.

 1. Członkowie Rady:

 2. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

 3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18

 1. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z pozostałych władz Fundacji.

 2. Rada ponadto:

 3. wykonuje stały nadzór nad działalnością Fundacji,

 4. rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,

 5. podejmuje uchwały w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium,

 6. zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji,

 7. ustala wytyczne działania Zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji,

 8. podejmuje uchwały w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje się co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, wskazujący powody zwołania, co najmniej dwóch trzecich innych członków Rady lub taki wniosek Zarządu.

 2. Rada podejmuje uchwały przy obecności więcej niż połowy członków, zwykłą większością głosów - przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 19

 1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób, w tym Prezes Fundacji, powołanych, na okres wskazany w akcie powołania, przez Konwent Fundatorów po zasięgnięciu opinii Rady, z zastrzeżeniem § 30.

 2. Konwent Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady, może odwołać poszczególnych członków Zarządu.

 3. Prace Zarządu organizuje Prezes Fundacji, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Konwent Fundatorów po zasięgnięciu opinii Rady.

 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Fundacji,

 3. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli uczestniczą w nich wszyscy członkowie Zarządu, albo jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawierać prządek obrad.

 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

 5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

§ 21

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji, z zastrzeżeniem uprawnień Konwentu Fundatorów i Rady, określonych w Statucie, we wszystkich sprawach Fundacji; w szczególności Zarząd:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. sprawuje zarząd majątkiem,

 3. ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia (poza wynagrodzeniem członków Zarządu),

 4. powołuje kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji.

§ 22

 1. Do występowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 § 22 statutu, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,  działając w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządzania sprawami Fundacji na podstawie uchwały Zarządu – z tym że złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 300.000 zł wymaga uprzedniej zgody Konwentu Fundatorów.

 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania jednostkami organizacyjnymi Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa w ust. l, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. l.

 3. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu, a w przypadku ustanowienia pełnomocników, o których mowa w ust. 2, także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenia woli.

§ 23

 1. Konwent Fundatorów ustala wynagrodzenie wszystkich albo niektórych członków Rady i członków zarządu oraz inne gratyfikacje związane z ich pracą na rzecz Fundacji. W takim przypadku, stosowne umowy podpisuje z członkami Rady lub członkami Zarządu osoba wskazana w tym celu przez Konwent Fundatorów.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 24

Fundacja może prowadzić w kraju i za graniczą , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie :

 1. PKD 73.1       - Reklama

 2. PKD 82.3       - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 3. PKD 90          - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 4. PKD 47.61.Z  - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 5. PKD 47.63.Z   -Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 6. PKD 47.64.Z    - Sprzedaż detaliczna  sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 7. PKD 47.91.Z   - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 8. PKD 58.11.Z    - Wydawanie książek,

 9. PKD 58.14.Z    - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 10. PKD 59.11.Z    - Działalność związana produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 11. PKD  59.12.Z   - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

 12. PKD  59.13.Z   - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 13. PKD   59.14.Z   - Działalność związana z projekcją filmów,

 14. PKD  63.12.Z   - Działalność portali internetowych,

 15. PKD  70.21.Z  - Stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja,

 16. PKD  70.22.Z  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 17. PKD  73.11.Z  - Działalność agencji reklamowych,

 18. PKD  74.20.Z  - Działalność fotograficzna,

 19. PKD 74.30. Z  - Działalność związana z tłumaczeniami,

 20. PKD 74.90. Z  - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa  i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 21. PKD  77.21.Z  - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

 22. PKD  77.22.Z  - Wypożyczanie kaset wideo, płyt  CD,DVD itp.,

 23. PKD  85.51.Z   - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 24. PKD 85.52.Z  -  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 25. PKD 85.59.A  -  Nauka języków obcych,

 26. PKD  85.59.B  -  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 27. PKD 85.60.Z  -  Działalność wspomagająca edukację,

 28. PKD 82.30.Z  -  Działalność związana z organizacją  targów, wystaw i kongresów,

 29. PKD 82.99.Z  -  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 30. PKD 90.01.Z  -  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

 31. PKD 90.02.Z  -  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

 32. PKD 90.04.Z  -  Działalność  obiektów kulturalnych,

 33. PKD  93.19.Z  -  Pozostała działalność związana ze sportem,

 34. PKD  92.00.Z  - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY W STATUCIE

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje jednogłośnie Konwent Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady.

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 26

 1. W przypadku gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 § 27

 W sprawach połączenia stosuje się odpowiednio postanowienie § 26.

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla jakiego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Konwent Fundatorów na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady.

 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

RODZIAŁ IX

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 29

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

§ 30

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

§ 31

Pierwszy zarząd Fundacji jest Powołany przez Konwent Fundatorów.

RODZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundatorzy

Jerzy Stanisław Olędzki                Ryszard Aleksander Romanowski             Jacek Jakub Dubois

 

Warszawa, dnia 4 lutego 2010 roku

Dane Fundacji

NIP: 521-35-63-238
REGON: 142345803
KRS: 0000354099
Konto: 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259

Kontakt

Fundacja Pro Bono PL
ul. Bokserska 64, pokój 124
02-690 Warszawa
tel.:  (22) 853-54-07
fax: (22) 853-54-08

Informacje

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pro Bono PL, 2016

Informacje prawne
Polityka cookies

DomiArt, 2016